V Nórsku sa majú ženy najlepšie (veda vyvrátila vplyv rodu-gender)

Autor: Martin Kamenský | 7.10.2013 o 12:57 | (upravené 16.10.2013 o 10:53) Karma článku: 14,68 | Prečítané:  5150x

V Nórsku sa majú ženy najlepšie. Aj muži. Nórsko je vedúca krajina v uplatňovaní rovnosti príležitostí mužov a žien. Nórsko získalo najvyššie hodnotenia v kategóriách ako: flexibilný pracovný čas, možnosť zosúladiť pracovný a rodinný život, možnosť mať deti v podnikovej škôlke, možnosť voľby zamestnania bez limitovania predsudkami o tom, či sa jedná o "mužskú" alebo "ženskú" prácu, možnosť uplatnenia sa žien v politike a riadiacich funkciách, rovnaké ohodnotenie mužov a žien, výška príspevku na rodičovskej "dovolenke" ... Kto by nechcel byť Nórkou/-om ? [ 5.diel Seriálu o rodovej rovnosti - gender mainstreaming ]

Jedným z cieľov politiky rodovej rovnosti je vytvorenie rovnosti príležitostí a odtránenie diskriminácie žien. V Nórsku sa to podarilo výborne. Z týchto praktických vecí si môže Slovensko zobrať príklad.

Ďalšie ciele rodovej rovnosti boli: rovnaký prístup žien k zdrojom, moci, odstránenie hierarchie postavenia žien a mužov v spoločnosti, ich rovnaká účasť v politike, riadení ... Tieto idey sú i na slovenskej štátnej stránke [1]: Rodová rovnosť usiluje o rovnosť medzi mužmi a ženami v zmysle ich uplatnenia sa a možností, ktorú môžeme dosiahnuť iba odstránením spoločenských bariér a predsudkov.

Alebo: Rodový rozdiel je rozdiel medzi mužmi a ženami v prístupe k zdrojom a benefitom napr. vo vzdelaní, zamestnaní, politike. Rodová analýza skúma a rozlišuje prístup a kontrolu, ktorú majú oba rody ku zdrojom. (z prezentácie Stratégie rodovej rovnosti na stránke Personálneho úradu ozbrojených síl v SR [2]

V tomto duchu rodovú rovnosť rozbehlo feministické hnutie (postštrukturalistický feminizmus). Avšak výsledkom, aj po 30 ročnej snahe, je tzv. nórsky paradox pohlaví. Ukázalo sa, že napriek rovnosti príležitostí (po odstránení spoločenských bariér a tzv. predsudkov), táto rovnosť jednoducho nie je využívaná, ako sa predpokladalo.

Práve naopak: Čím väčšia rovnosť príležitostí (možnosť voľby), tým viac si ženy slobodne vyberajú typickejšie ženské práce - nehľadiac tak na "moc" a "prístup k zdrojom", ale viac na náplň práce, ktorá ich uspokojuje. U žien je to častejšie práca, v ktorej hrajú väčšiu rolu ľudské vzťahy apod. Muži v Nórsku si tiež vyberajú typickejšie mužské práce.

Toto je istým sklamaním pre postštrukturalistický feminizmus, ktorý zaviedol nové chápanie pojmu gender ("sociálne pohlavie"). Tvrdí, že "mužmi a ženami sa nerodíme, ale stávame". Hovorí, že kultúra, výchova a spoločenské očakávania a predsudky sú dominantné pri formovaní toho, čo je považované za mužské a ženské. Biológia vraj nie je taká podstatná, podstatná je socializácia. Preto po odstránení bariér a predsudkov sa malo dospieť nielen k rovnosti mužov a žien, ale aj k rodovej rovnosti - v zmysle "rovnosti mužských a ženských rolí v spoločnosti". Nestalo sa tak.

Čo hovorí veda na filozofiu a politiku rodovej rovnosti a na gender - "sociálne pohlavie" ?

1. Profesor psychológie Richard Lippa zhromaždil viac ako 200 000 odpovedí z 53 krajín sveta. Naprieč kultúrami (!) platí, že muži sa oveľa viac zaujímajú o povolania orientované na veci (ako napríklad byť inžinierom alebo mechanikom), ženy sa pomerne viac zaujímajú o povolania orientované na ľudí. Naznačuje to vrodenosť preferencií.

2. Profesor Trond Diseth objavil jasné rozdiely medzi dievčatami a chlapcami od veku asi deviatich mesiacov. Chlapci si vyberajú chlapčenské hračky. Dievčatá si vyberajú dievčenské hračky. To, že chlapci a dievčatá chcú rozdielne hračky v tomto veku, by mohlo stále byť ovplyvnené rodovými rolami. Diseth tomu však neverí: „Deti sa rodia s jasnou biologickou dispozíciou ... čo sa týka pohlavia, identity a správania ... Spoločnosť to môže trošku ovplyvniť, ale to je asi všetko."

3. Simon Baron-Cohen je britský profesor psychiatrie, uskutočnil prevratné experimenty na novorodencoch. Ukázali deťom mechanický predmet alebo tvár, na ktorú sa mali pozerať, v prvý deň ich života po narodení. "Zistili sme, že chlapci sa pozerali dlhšie na mechanický predmet. A viac dievčat sa pozeralo dlhšie na tvár. Hneď v prvý deň života. Takže to bolo predtým ako videli hračky, alebo sa stretli s rôznymi kultúrnymi vplyvmi alebo ďalšími predsudkami." Rozdiely vznikli teda ešte počas vývoja v maternici.

4. Baron-Cohen skúmal hladinu testosterónu u chlapcov a dievčat (ešte v maternici). Chlapci produkujú dvakrát viac testosterónu ako dievčatá a  tento hormón testosterón ovplyvňuje spôsob akým sa vyvíja mozog. „A zistili sme, že čím bola hladina testosterónu pred narodením vyššia, tým pomalšie sa rozvíjala reč u malých detí, tým menej očného kontaktu viedli vo veku jedného alebo dvoch rokov. Takže vyššia hladina testosterónu je spojená s pomalším vývojom jazykových a sociálnych schopností ... Hladina testosterónu nám skoro prideľuje rôzne záujmy a kvality ... Sledovali sme tieto deti do ôsmich rokov. A zistili sme, že ako rastú, deti, ktoré mali vyššiu hladinu testosterónu, majú viac problémov s empatiou, s rozlišovaním emócií u druhých, alebo s pozeraním sa na vec z pohľadu niekoho iného. Ale zároveň majú oveľa silnejší záujem o systémy, zaujíma ich ako veci fungujú ... Vyzerá to tak, že rozdiely v hladinách hormónov sú zodpovedné za tie rozdiely, ktoré pozorujeme. Hladiny hormónov sú riadené rozdielnymi génmi na chromozómoch X a Y."

Všetky spomenuté fakty sú zdokumentované v 40 minútovom videu [3], slovenske titulky sa nastavia podľa obrázka nižšie.

foto:

Ďalšie biologicky podmienené rozdiely (či nedostatky rodovej teórie) si všíma na svojom blogu [4]  aj p. psychiater Patarak, napr.:

5. modulačnú rolu testosterónu u muža a estrogénu a progesterónu u ženy, ktoré modifikujú správanie

6. vznik rozdielného správania ako následok evolučného vývoja

7. v rámci neurovedeckého výskumu sa prišlo na mnoho jemných odlišností v informačnom spracovaní, vnímaní a reaktivite centrálneho nervového systému medzi mužmi a ženami

Tiež si všíma z hľadiska psychiatra fakty ako:

"Chápanie role matky a role otca ako stereotypných a teda snaha o elimináciu týchto stereotypov môže byť pre spoločnosť do istej miery rozkladná", čo je pravý opak tvrdení feminizmu - oslobodiť ženu od materstva, čo vedie k šťastiu a "umožňuje slobodné kariérne seba-utváranie sa ženy".

A ďalej: "Vzťahové puto medzi matkou a dieťaťom je totiž do istej miery modelom pre všetky ostatné vzťahy v živote. Vzťahu dosť dlhú dobu trvá, než sa plne utvorí, respektíve umožní prinajmenšom vytvoriť primárnu dôveru a vzťahové bezpečie dieťaťa voči svetu a voči druhým ľuďom. ... Z tohto dôvodu mnoho autorov, či už psychiatrov alebo psychológov, neodporúča začať s dochádzkou do materskej školy skôr, ako je dovŕšený tretí rok dieťaťa."

Pritom však nijako nevynímame úlohu otca:

"Úloha rodiča skutočne nie je viazaná na jedno pohlavie, v tom má Pietruchová pravdu. Je viazaná na pohlavia dve, je viazaná na otca a na matku. Výchovná absencia otca je niečo, čo u svojich pacientov pozná snáď každý psychiater a psychoterapeut."

Po zistení štatistík a vedeckých faktov jednoducho Nórsko stoplo financie na rodový výskum (rok 2012).

Politika Európskej Únie je plná rodovej rovnosti (gender mainstreaming; tí, čo robia EÚ projekty, vedia svoje ). Tá sa tam dostala vo filozofickom šate, čím sa politika stala postupne ideologickou. Európska Komisia nedokázala odpovedať na otázku [5], na akom právnom základe používa pojem gender v dnešnom význame (sociálneho pohlavia). Právny základ  totiž nie je, neexistuje. Pokus zaviesť ho dodatočne tiež nevyšiel [6].

Nórsko rodový výskum zastavilo. Sú krajiny, ako Nemecko, kde sa rodová rovnosť stala zbraňou feministiek k uplatňovaniu absurdných požiadaviek „rovnosti". Veľký senát univerzity v Lipsku rozhodol, že akademické tituly sa budú môcť používať len v ženskom tvare, t.j. „Pán profesorka", „Pán dekanka". Dobrý vtip ... nie je to vtip; je to rodová spravodlivosť v najušľachtilejšej podobe :) Tu je o tom link [7].

Kde sa zaradí Slovensko ? ...  so svojím Odborom pre rodovú rovnosť

Ten 1. krok - rovnosť príležitostí a zosúladenie rodinného a pracovného života u nás nevidno. Na výstavbu či dotácia nových škôlok, hoci ich treba, peniaze politika rodovej rovnosti nevybojovala (ani neviem o tom, že by za to bojovala L). Zvýšenie rodičovského príspevku (ohodnotenie práce v domácnosti) tiež nie. O vytváraní pracovných miest na skrátený úväzok pre rodičov starajúcich sa o detí  nepočuť.

Druhý krok - zdôrazňovanie „socializácie" pred biológiou ako spôsobu vytvárania mužskosti a ženskosti, ktorý už veda vyvrátila, je rozbehnutý. Sú pripravené školenia pre expertov, materiály a metodiky. Rodová rovnosť sa má učiť v školách - pozri pedagogicko organizačné pokyny [8] na rok 2013/14 v sekcii 1.6.10 Ľudské a detské práva. Tu je príklad textov priamo zo štátnej stránky [9]:

Hoci to nie sú  biologické znaky - pretože tie pod odevom nevidíme - napriek tomu ich považujeme mylne za pohlavie. V tejto súvislosti však rozlišujeme pohlavie ako biologickú charakteristiku a tzv. „sociálne pohlavie", ktoré je akousi nadstavbou nad samotnou biológiou. Je to celkový výzor človeka a jeho správanie, ktoré nazývame „rod". Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka atď a je časom a kultúrami meniteľný. ... v súvislosti s homosexuálnou orientáciou často hovoríme aj o treťom rode.

Začíname tam, kde Nórsko pred 30 rokmi ?

 

Poslané na Odbor rodovej rovnosti: olga.pietruchova@employment.gov.sk

Ministerstvo školstva (kancelária,minister):  kancmin@minedu.sk,  kami@minedu.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí: miroslav.lajcak@mzv.sk, strategialp@mzv.sk

 

Čítať predchádzajúci diel seriálu: Doplnok do 22

Čítať nasledovný diel seriálu: Sex, gender, ilúzia a klamanie od detstva

Zhrnutie:

Snaha o rovnosť príležitostí je pozitívna snaha. Rovnako aj snaha o vytvorenie podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného života.

Rodová rovnosť - v zmysle "rovnosti mužských a ženských rolí v spoločnosti a ich kvót" však nenastane, slobodne rozhodujúci sa ľudia sa naďalej realizujú v povolaniach s väčším zastúpením žien či mužov ako obvykle. Postštrukturalistický feminizmus chce ženám ponúknuť rovnaký prístup k zdrojom, moci, odstránenie hierarchie postavenia žien a mužov v spoločnosti, ich rovnakú účasť v politike a riadení. Samé ženy si to ale v takej miere nevyberajú. Tiež ponúka rýchle oslobodenie sa od stereotypu materskej roly, čo môže byť pre spoločnosť práveže rozkladný faktor.

Ideológia rodovej rovnosti vychádza z mylného predpokadu, že ženskosť a mužskosť nám v dominantnej miere implantovala spoločnosť, čo však veda vyvrátila (psychológia, psychiatria, biológia; tiež s touto filozofiou nesúhlasí antropológia a sociológia).

Bude žiť Slovensko – pod vplyvom politiky rodovej rovnosti a jej zavádzania do škôl a legislatívy - ďalej v „stredoveku“ ?

[1] http://www.gender.gov.sk/?p=2805

[2]  http://www.mil.sk/index.php?ID=11770

[3]  http://www.youtube.com/watch?v=tPKCMjCV1ZU

[4]  http://patarak.blog.sme.sk/c/338227/Muzskost-a-zenskost-ako-socialne-implantaty.html

[5]  Gabriele Kuby: Globálna sexuálna revolúcia - strata slobody v mene slobody, str. 13

[6]  http://www.lifenews.sk/content/nov%C3%BD-eur%C3%B3psky-dohovor-definuje-pohlavie-ako-soci%C3%A1lny-kon%C5%A1trukt

[7]  http://www.welt.de/vermischtes/article117277435/Proteste-gegen-Herr-Professorin-werden-erforscht.html

[8]  http://www.nucem.sk/documents//25/legislativa/pop/POP_2013_2014.pdf

[9] http://www.gender.gov.sk/?page_id=523


Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Sulík zasa berie Matovičovi hračku

Premiér sa vyhráža zatváraním a otvára maturitné ročníky.

Minúta po minúte: Sulík svoj plán predloží najskôr pandemickej komisii

Cez víkend sa dalo otestovať vyše 110-tisíc ľudí.


Už ste čítali?