Homosex. rodina? Dieťaťu môže mnohokrát poskytnúť viac ako tradičná

Autor: Martin Kamenský | 17.10.2013 o 16:05 | (upravené 21.10.2013 o 0:31) Karma článku: 14,67 | Prečítané:  6767x

V pondelok bol článok s týmto názvom uverejnený na slovenskom portáli s vysokou čítanosťou. Pojednáva o tom, že slušný gay (lesbický) pár poskytne deťom lepšie podmienky ako rozvrátený pár muž a žena (alkoholizmus, bitka a pod.). To uvádza aj na začiatku aj na konci. V tele článku je ale tzv. skrytá reklama. Článok konštatuje, a už sa neodvoláva na rozvrátenú rodinu, ale na (normálnu) tradičnú, že deti z homosex. rodín sú na tom lepšie. Iné výskumy si článok nevšíma. [7.diel Seriálu o rodovej rovnosti - gender mainstreaming ]

Fotografia z článku na atlas.aktualne.skFotografia z článku na atlas.aktualne.skhttp://aktualne.atlas.sk/homosexualna-rodina-dietatu-moze-mnohok

Výskum konštatuje, že: Rozdielov v psychike detí z tradičnej rodiny a rodiny gayov či lesbičiek je minimálny. Tie, ktoré vedci odhalili dokonca hovoria v prospech homosexuálnych rodín. .... Deti, ktoré vyrastali v takomto (homosexuálnom) prostredí vykazovali lepšie výsledky v ukazovateli sociálnej kompetencie a mali nižšie sklony k agresivite.

Výskum robila Henny M.W. Bos z Univerzity v Amsterdame, podobne to vyšlo v Amerike. Výsledky západniari odprezentovali aj na Slovenskej akadémie vied (SAV). Slovenská pani psychologička Jaššová sa s nimi už stotožnila.

Vedci odhalili, že deti z homosex. rodín sú na tom lepšie, ale nepíše sa tam, že odhalili dôvody, prečo tomu tak je. Zamyslime sa nad životom toho dieťaťa, prečo si vedie lepšie:

Prvú traumu, ktorú toto dieťa zažije, je tá, že čaká na adopciu. (Buď od narodenia, útleho veku, prípadne ho neskôr dajú do domova apod.) Ak dieťa v najrannejšom veku nemá rodičov, jeho dobiehanie vývoja je v prvých rokoch/mesiacoch viac či menej oneskorené. Deficit lásky u takéhoto dieťaťa je zrejmý ... a veľký.

Druhá ťažkosť je samotný prechod k „novým" rodičom, zmena prostredia, atď. Tu by malo byť zahrnuté nadštandardnou láskou (ak má také slovné spojenie vôbec význam), alebo citlivou práve na miesta, kde už má predchádzajúce zranenie.

Tretia udalosť, ktorá čaká toto dieťa, je -pri adopcii homosexuálnym párom- sťažené budovanie vlastnej pohlavnej identity, ak je pár iného pohlavia ako dieťa. (Buduje sa až do cca 6. roku života). V prípade, že je dieťa rovnakého pohlavia ako jeho homosex. adoptívny pár, zase nevidí, ako sa buduje láskavý vzťah k druhému pohlaviu. Má sťažené rozpoznávanie toho, čo doma nemá: ženskosti alebo mužskosti. (Toto je aj u detí s 1 rozvedeným heterosex. rodičom.) Napriek tomu, že homosex. pár sa môže štelovať do pozície, v ktorej je jeden/jedna z páru viac mužský/á a jeden/jenda viac ženský/á. Jeden z partnerov proste musí robiť toho, kto vytvára teplo domova (milujúca mama, zväčša so sklonom zútulňovať domov, citom pre estetiku), druhý otca: iné myslenie, iným spôsobom zapájanie racia a riešenie problémov, skôr uvádzajúci dieťa do kontaktu s vonkajším („ohrozujúcim") svetom. Dieťa v homosex. rodine si jeden vzor buduje cez náhradných ľudí (strýko, teta na pieskovisku, ...).

Je rozdiel medzi mužskou a ženskou láskou k dieťaťu. Väčším deficitom je (veľmi pravdepodobne) chýbajúca matka. Dieťa bez matky je dieťa, ktoré nezažíva špecifickosť materinskej lásky: mäkkosť, jemnosť a nežnosť, ako matka ľúbi; ktoré si pocit vnútorného bezpečia (niekedy v rannom veku) musí budovať cez kostrbatejší mužský prístup; ktoré nebolo užasnuté z toho, že v mame spolu existuje statočnosť, starostlivosť i krehká zraniteľnosť; ktoré vyžaduje veľa pozornosti a obety zo strany rodičov, ktoré nemá ten pocit istoty a prijatia, ktorý vzniká z podvedomej stálej prítomnosti/intuície a bdelosti nad životom a vývojom, ktorej muž nie je až tak schopný, lebo funguje viac v striedavom a nie trvalom psychickom režime ako žena.

Faktom je, že homosex. páry, ktoré chcú dieťa, sú veľmi často práve lesby, nie gayovia. Chýbajúci otec tiež nie je výhra. Šikovný psychológ, terapeut, to myslím ľahko diagnostikuje (myslí si aj p. psychiater Patarák na svojom blogu).

Štvrtým problémom je chýbajúci vzor na budovanie vzťahu s druhým pohlavím, keď je dieťa vo veku, že sa zaľubuje atď., vôbec možnosť rozhovoru s obidvoma pohlaviami, keď doma má len 2 otcov alebo mamy.

Textom nižšie nechcem uraziť žiadneho homosexuála, ktorý žije svoj bežný život, aj napriek ťažkostiam svojej orientácie, často krát hrdinsky. A LGBT agenda ho uráža.

Piata vec, ktorá sa môže udiať v živote dieťaťa, je rozvrátenosť i v homosexuálnom páre. Keď si pár dieťa osvojuje, nikto nevie, ako pár dlho spolu bude - preto treba skúmať aj deti, ktoré sú z takýchto párov. Článok to nespomínal, ale je množstvo dostupných štatistík (môžem doplniť neskôr), že v charakteristikách, prispievajúcich k rozvrátenosti, sú  homosexuáli na tom horšie ako heterosexuáli: vyššia promiskuita/striedanie partnerov, sklon k závislostiam, psychické problémy.

Samozrejme, nič nie je ideálne, asi žiadna rodina. Všetci sme niečím a niekým už boli zranení, každý človek pozná z vlastnej skúsenosti význam slov: sklamanie, smútok, ohrozenie, neprijatie, ... Len som chcel načrtnúť, že dieťa určené na adopciu (prvá rana) a s homosex. adopt. rodičmi to zákonite má ťažšie (určite ak porovnávame „priemerné" páry z obidvoch skupín - hetero a homo).

Nenúka sa tu záver štúdie ? : Na dieťa vyrastajúce v homosex. rodine číha viac problémov a tráum. Je od začiatku znevýhodnené. Tým však, že ich prekonáva, stáva sa silnou osobnosťou, z čoho vyplýva, že už v detstve (v tom veku sa konal výskum), si vedie lepšie.  (Máte iné vysvetlenie ?)

Aká je pravdepodobnosť tohto tvrdenia ? Aká je pravdepodobnosť, že do náhodnej vzorky sa dostali práve takéto výnimočné deti ?

Iný výskum, od Marka Regnerusa, hovorí niečo iné (bol ostro napadnutý). Skúmal tých, ktorí mali homosex. rodičov; v čase výskumu boli už vo veku 18-39 rokov.

Regnerusove výsledky dopadli horšie pre deti z homosex. rodín vo veľa ukazovateľoch: blahobyt rodiny, zamestnanosť, návšteva terapií, identifikácia seba ako heterosexuála, nevera, prenos infekcie sex. stykom, sex. obťažovanie rodičom/iným dospelým, percento uzatvorených manželstiev,  sklon k samovražde.

foto: obr1

Regnerusovi napadli metodiku. Vyčítali, že napr. nerobil výskum s mladými žijúcimi ešte s homosex. rodičmi, alebo že v jeho vzorke boli takí, ktorí nejaký čas v minulosti žili s homosex. rodičmi, ale nie trvalo. Metodické otázky k Regnerusovmu výskumu:

1. Keď bral do vzorky aj deti, ktoré len istý čas žili s homosex. rodičmi - nemali sa výsledky viac zhodovať práve s ostatnými deťmi ? Nenasvedčuje to skôr, že deti, aj s dočasnou skúsenosťou z homorodiny si vedú horšie, lebo aj kratšia skúsenosť ich poznačila ?

2. Keď len málo mladých (tych vo veku 18-27) žilo ešte s ich homosex. "rodičmi", nenasvedčuje to o nesúdržnosti tejto rodiny (alebo už o jej rozpade, zmene partnerov, ...)

Metodické otázky k holandskému výskumu (teda len k uvedeným informáciám o ňom v článku):

1. Ako ste merali „sociálnu kompetenciu" a „mieru agresivity" u skúmaných detí (z homo aj hetero rodičov) ?

2. Neskúmal Regnerus lepšie merateľné a viac vypovedajúce ukazovatele ?

 

Politická objednávka ?

Okrem seriózneho výskumu existuje aj politicky objednaný. Prečo bol výskum zverejnený v zahraničí aj u nás na SAV, len uvažujem:

Tu je štátny dokument, podpísaný Rudolfom Chmelom, podpredsedom vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý sa podľa neho na Slovensku sa môže stať inšpiratívnym zdrojom pri ďalšom budovaní ...práv ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou.

foto: obr2

Stiahnuť sa dá tu, obsahuje 29 princípov. Obsahuje aj právo na založenie si rodiny pre všetkých, bez ohľadu na sex. orientáciu.

PRÁVO NA ZALOŽENIE RODINY

Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, majú právo založiť rodinu. Rodiny existujú

v rôznych formách.

Štáty:

a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu alebo asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity,b) zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a prijmú .....

c) prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že pri všetkých činnostiach alebo rozhodnutiach týkajúcich sa detí, uskutočňovaných štátnymi alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi, sa budú v prvom rade zvažovať najlepšie záujmy dieťaťa, a že sexuálna orientácia či rodová identita dieťaťa alebo ktorejkoľvek osoby z rodiny či inej osoby sa nesmie považovať za nezlučiteľnú s takýmito najlepšími záujmami

Dokument je nadnárodný, s výzvou komisárovi OSN, aby schválil tieto princípy, podporoval ich uplatňovanie na celom svete".

Na Slovensku je v súčasnosti kandidátom na presadzovanie takýchto práv minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, skúsený politik Miroslav Lajčák.

foto: obr4
(zdroj fotografie)

Raz ho už nahnevalo, keď "fanatickí odporcovia ľudských práv", ako ich nazval, zabránili ich presadzovaniu (september 2013). Jednalo sa o celoštátnu stratégiu na ochranu ľudských práv, ktorú vypracovalo 5 ľudí (po vzore zo Západu), ozvalo sa nesúhlasne 69 slovenských organizácií s pripomienkami na 190 stranách (dostupné sú napríklad tu ).

V SR nie je priaznivá atmosféra na prijatie takýchto zákonov, Slováci sú vraj nenávistní a homofóbni (pán minister Lajčák stále "dostáva nenávistné maily", ako povedal tento týždeň v rádiu.)

Teraz však máme vedecké dôkazy. Dve štúdie, úplne protichodné. Na Slov. akadémii vied sa prezentuje prvá z nich, aj na čítanom portáli, ktorý ovplyvňuje mienku ľudí.

Ak by to bolo tak, že sa robí výskum s politicky dopredu objednanými výsledkami, hovorí sa tomu ideologizácia vedy. Tí, ktorí na to upozorňujú, hovoria o gender ideológii (rodovej ideológii), prípadne v toku dejín o (ultra) liberálnom neomarxizme, používajúcom v angličtine, nemčine, francúzštine ... tie isté výrazy: tolerancia, nediskriminácia, ľudské práva, podpora rozmanitosti, podpora sex. menšín, demokratická spoločnosť, moderný pluralistický prístup, rešpektujúci vývoj vo svete a výsledky vedy.

Výsledky vedy (alebo pseudovedy?) dali v prospech gay "rodine", v ktorej sa narodiť nedá .... a v tej spleti ľudských práv sa nespomína často otázka, ktorú si tiež treba položiť:

Ide o práva sex. menšín, alebo o práva (na čo najlepšie podmienky) a čo najlepšie záujmy dieťaťa ?

Tú by si mal položiť aj každý homosexuálny pár, veď v prvom rade rodičia sú pre dieťa, až potom dieťa pre rodičov.

Zástancovia práv sex. menšín, ktorí majú dosah predkladať dokumenty najvyššiemu úradu OSN, bez psychológov, lekárov a samotných homosexuálov,  už túto otázku vyriešili:

Sexuálna orientácia sa nesmie považovať za nezlučiteľnú s takýmito najlepšími záujmami dieťaťa.

Bolo by to treba poriadne preskúmať, znie mi to nevdojak akosi totalitársky ...

foto: obr3

[Doplnené:] Na Slovensku sme v súlade s týmito politickými požiadavkami 1. založili vo vláde Výbor pre práva LGBTI osôb 2. navrhli 100 stranovú učebnicu o LGBT ľuďoch do škôl 3. navrhli novelu trestného zákona, podľa ktorej nenávisť na základe sexuálnej orientácie je trestaná prísnejšie ako iné nenávisti 4. štát podporuje finančne mimovládky 5. máme slušnú medializáciu o LGBT 6. a vypadá to teraz aj na dezinformovanie a ideologizáciu vedy a našej Slov. akadémie vied.

Video - demonštrácie milióna ľudí (vrátane homosexuálov samotných) proti homosexuálnym manželstvám a gender ideológii vo Francúzsku.

V minulom diele som sa tiež snažil rozlíšiť medzi (homo) lobby a homosexuálmi ...

 

Čítať predchádzajúci diel seriálu: Sex, gender, ilúzia a klamanie od detstva

Čítať nasledovný diel seriálu:

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Cynická obluda

OĽaNO hujerizuje úrady

Po tom, ako OĽaNO nanominovalo prednostov úradov, prišli s plánom, že nanominujú aj vedúcich odborov.

Dva dni nemal platiť zákaz vychádzania, o chybe vraj vláda vedela

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára.

Dobré ráno

Dobré ráno: Kotleba je navždy vodca, fašisti sa hádajú

Prečo nastal rozkol v ĽSNS.


Už ste čítali?